Wat is een winst en verliesrekening?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een winst en verliesrekening maakt onderdeel uit van de jaarrekening. Andere onderdelen zijn de balans en het kasstroomoverzicht. Andere benamingen voor de winst en verliesrekening zijn de resultatenrekening, de exploitatierekening en de staat van baten en lasten. Voor een aantal vennootschappen is het verplicht om een dergelijke berekening te maken, ook andere bedrijven kunnen een dergelijke berekening maken om meer inzicht te krijgen in de status van de onderneming.

Wat is een winst en verliesrekening? #

In een winst en verliesrekening wordt een overzicht gegeven van de kosten die een onderneming heeft gemaakt en de opbrengsten die er waren over een specifieke periode. Doorgaans zal dit een termijn van een jaar betreffen. Er kan sprake zijn van een positief saldo als er winst is behaald in dat jaar, of een negatief saldo als er verlies is geleden in deze periode. Wanneer de winst en verliesrekening van toepassing is op een groep entiteiten dan wordt het een geconsolideerde winst & verliesrekening genoemd.

Hoe kun je de resultatenrekening lezen? #

Het is niet eenvoudig om conclusies te trekken uit een resultatenrekening. Een obstakel bij analyse is de beperkte periode die in deze berekening is opgenomen. Als er bijvoorbeeld investeringen worden uitgevoerd die in de loop van meerdere jaren worden afgeschreven, dan is dit uit een winst en verliesrekening van één boekjaar niet op te maken. Een verlies in het verleden kan in de toekomst veel winst opvoeren. Dan zijn er nog verschillende manieren van afschrijven, inkomsten en uitgaven die over meerdere boekjaren lopen en andere zaken die analyse ingewikkeld maken.

banner

Bouwen aan de boekhouding #

In sectoren waarin inkomsten en uitgaven over meerdere jaren gespreid zijn zal een winst en verliesrekening voor een specifiek jaar weinig inzicht verschaffen. Denk aan de bouwsector waar er in meerdere jaren en zelfs tientallen jaren wordt gerekend. Het is mogelijk dat de waarde van bezittingen verandert in de loop der jaren, hier kan rekening mee worden gehouden door afwaardering toe te passen.

Winst en verliesrekening voor IB-ondernemers #

Een IB-ondernemer is een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit is een natuurlijk persoon dat actief is binnen een eenmanszaak, een VOF, maatschap of commanditaire vennootschap. Voor deze ondernemers zijn er geen wettelijke eisen gesteld om een winst & verliesrekening op te stellen. Op het aangiftebiljet komen wel kosten en baten aan bod die betrekking hebben tot de financiële situatie van het bedrijf en de verschuldigde inkomstenbelasting. Voor andere ondernemingen zoals een BV of NV zijn er wel specifieke eisen gesteld aan een winst & verliesrekening als onderdeel van de jaarrekening.