Wat zijn afschrijvingen?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een afschrijving is een waardevermindering die van toepassing is op de vaste activa op een balans. Deze vermindering wordt in de boekhouding opgenomen, per actief kan de periode van afschrijving anders zijn. Afschrijvingen worden als kostenpost op de winst en verliesrekening opgenomen.

Wat zijn afschrijvingen? #

Kosten en uitgaven zijn niet altijd hetzelfde. We spreken van een uitgave als geld de onderneming verlaat. We spreken van kosten als het bedrag ten laste van het eigen vermogen komt. Als je bijvoorbeeld een apparaat koopt voor 10.000 euro dat gebruikt wordt binnen de onderneming, dan wordt dit als een uitgave gezien. Als je dit apparaat in hetzelfde jaar als kosten boekt dan kan de kostenpost te zwaar wegen op de bedrijfsresultaten van dat jaar. Dit is niet zomaar een optie in de boekhouding, afschrijvingen zijn wettelijk verplicht om de kosten te spreiden over de levensduur van het bezit.

Hoe werken afschrijvingen? #

Het voornoemde apparaat van 10.000 euro wordt als eerste geactiveerd op de balans. Als de geschatte levensduur van dit apparaat vijf jaar is dan kan er 2000 euro per jaar worden afgeschreven tot het bedrag van 10.000 euro bereikt is. Normaal gesproken zullen kosten gelijk staan aan uitgaven, dit is bij afschrijvingen echter niet het geval. De uitgave heeft immers al plaatsgevonden toen het apparaat gekocht werd. Toch kan deze uitgave de bedrijfsresultaten reduceren. Dit werkt door het kasstroomoverzicht en de resultatenrekening naast elkaar te leggen. Het kasstroomoverzicht zal dan hoger uitvallen dan het resultaat. Door af te schrijven zal er meer geld in de kas blijven die niet als winst wordt opgenomen in de boekhouding. Daarmee dienen afschrijvingen als een soort reservering voor investeringen die in de toekomst gemaakt worden.

banner

Niet iedere afschrijving is hetzelfde #

Er zijn verschillende manieren om afschrijvingen in de boekhouding op te nemen waaronder:

  • Lineair afschrijven
  • Degressief afschrijven
  • Standaard annuïteitenmethode
  • Op basis van werkelijk gebruik

Om te bepalen welke wijze van afschrijving past bij de activa wordt er gekeken naar criteria als de economische en technische levensduur evenals de restwaarde. De kosten van afschrijving worden berekend door de aanschafwaarde te verminderen met de restwaarde.

De uitkomst hiervan wordt weer gedeeld op de economische levensduur. In principe is in de wet vastgelegd op welke wijze de afschrijvingen plaatsvinden, in de praktijk is er wel ruimte om fiscale afwegingen te maken. Wanneer een apparaat volledig is afgeschreven betekent dit overigens niet dat het niet meer gebruikt kan of mag worden. Informeer bij de boekhouder of belastingadviseur hoe afschrijvingen binnen jouw organisatie werken.