Wat is een Naamloze Vennootschap?

Leestijd: 2 minuten

banner

NV staat voor Naamloze Vennootschap. Het betreft een rechtspersoon die naamloos is omdat geen verplichting bestaat om een register van aandeelhouders bij te houden. De individuele vennoten blijven dus anoniem. Wanneer het een onderneming betreft waarbij het niet nodig is voor vennoten om in contact te treden met elkaar kan worden gekozen voor Naamloze Vennootschap als rechtspersoon.

Wat is een Naamloze Vennootschap? #

Binnen een Naamloze Vennootschap wordt het maatschappelijk kapitaal verdeeld in aandelen, deze zijn in principe vrij overdraagbaar. Als de aandelen ‘aan toonder’ zijn, dan is het mogelijk dat het bestuur van de NV niet weet wie alle vennoten of aandeelhouders zijn. Deze constructie gaat gepaard met een beperkte aansprakelijkheid. De wettelijke aspecten van Naamloze Vennootschappen zijn vastgelegd in Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek in de artikelen 64 t/m 174a.

Waar moet een NV aan voldoen? #

NV is de enige rechtspersoon die een beursnotering aan kan vragen. Een groot aantal personen kan een bijdrage leveren aan het kapitaal binnen een NV, dit is vaak het geval bij beursgenoteerde ondernemingen. Een NV moet ingeschreven staan in het Handelsregister. Dit is geen vereiste voor oprichting, het is wel verplicht om als NV actief te zijn. Daarnaast dient er een notariële akte opgesteld te worden. Bij de oprichting van een Naamloze Vennootschap moet het kapitaal minimaal 45.000 euro bedragen. De statuten moeten conform de wetgeving opgesteld zijn. Sinds juli 2011 is het niet meer nodig dat de minister van Justitie een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ moet afgeven.

banner

Hoe werkt een Naamloze Vennootschap? #

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het hoogste orgaan van een NV. Deze AVA komt minimaal eenmaal per jaar samen. De Raad van Bestuur zorgt voor de dagelijkse leiding van de NV. De RvD is meer betrokken bij de gang van zaken binnen de NV dan de AVA. In de Code-Tabaksblat is de werkwijze van de Raad van Commissarissen uitgeweken met als doel tot een beter ondernemingsbestuur te komen.

Naamloze Vennootschap fiscaliteiten #

Over de winst die een NV genereert dient vennootschapsbelasting betaald te worden. De AVA zal beslissen wat de verdeelsleutel is van de winst na afdracht van deze belasting. De winst die vervolgens wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders heet dividend. Het is in eerste instantie verplicht voor de Naamloze Vennootschap om dividendbelasting in te houden en deze af te dragen aan de Belastingdienst. Deze belasting kan verrekend worden door de aandeelhouder met bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Het deel van de winst dat niet wordt uitgekeerd kan als reserve worden opgenomen of gebruikt om de onderneming verder uit te breiden.